Acasă Alegeri locale septembrie 2020 La Titu, candidata PRO România la primărie nu a respectat regulile de...

La Titu, candidata PRO România la primărie nu a respectat regulile de afișaj electoral

11
0

HOTĂRÂRE

privind admiterea în parte, a contestației Partidul Național Liberal – Organizația Locală Titu

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița

Având în vedere:

– contestația formulată de către Partidul Național Liberal – Organizația Locală Titu cu privire la nerespectarea de către Partidul Social Democrat și Partidul PRO România, a prevederilor legale în ceea ce privește afișajul electoral, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița, sub nr. 397/05.09.2020, din care rezultă că la sediile locale ale celor două partide, precum și pe o proprietate privată din orașul Titu, sunt postate materiale de propagandă electorală, de tipul afișe/colante, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în sensul că sunt de dimensiuni mai mari, decât cele permise, fiind încălcate dispozițiile art. 39, alin.1 și 2 din Legea nr.334/2006, art.25, alin.4 din H.A.E.P. nr.4/2020 și art.65, alin.3 din Legea nr.115/2015;

– materialul probator anexat contestației, respectiv fotografii reprezentând afișe/colante reclamate;

– documentația transmisă de către BEC nr.7 Titu și care constă în:

– Hotărârea nr. 12/04.09.2020;

– Proces –verbal de afișare a hotărârii nr. 12/04.09.2020;

– Plângerea nr. 81/03.09.2020 a Partidului Național Liberal;

Luând în considerare că în soluționare prezentei contestații, sunt incidente următoarele dispoziții legale:

art. 65, alin.3 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.”;

art. 79, alin.5 și 6 din Legea nr. 115/2015, conform cărora : „ Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură”, iar  „În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.”;

art. 80, alin.3 din Legea nr.115/2015Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.”;

art. 80, alin. 4 din Legea nr.115/2015, conform cărora: „Împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.”, iar conform art. 2 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor şi a termenului de 24 de ore, se reduc la jumătate”;

art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

    a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;

    b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

    c) publicitate în presa scrisă;

    d) materiale de propagandă electorală online;

    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.”;

art. 36, alin. (7) din Legea nr. 334/2006 care dispune că „ Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

    b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.”

art.52, alin.1, coroborate cu ale art. 54, alin.1, din Legea nr. 334/2006 în conformitate cu care: „Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. … 36, alin.2”, iar „ contravenţiile prevăzute la art. 52 se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.”

– art. 25, alin.1, 2 și 4 lit. d) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, care stipulează că:

„ (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;

    b) este utilizat în perioada 28 august 2020 – 26 septembrie 2020, ora 7,00;

    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

    (2) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

    a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj stabilite prin dispoziţie a primarului;

    b) spoturi electorale şi materiale audiovizuale electorale, difuzate de mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;

    c) publicitate în presa scrisă;

    d) materiale de propagandă electorală online;

    e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

    (4) Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:

…………………..

    d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.”

– art. 26, alin.4 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 4/2020 care prevăd că: „Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.”

art. 38 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 4/2020 coroborate cu cele ale pct. 15 din Anexa nr.1 la Ghid, astfel: constituie contravenţieUtilizarea de către competitorii electorali a oricăror tipuri de materiale de propagandă electorală în campania electorală care nu sunt prevăzute de  Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 07.09.2020, a analizat, în primul rând, dacă materialele ce fac obiectul contestației (aparținând Partidului Social Democrat și Partidului PRO România) pot fi considerate materiale de propagandă electorală, respectiv, dacă întrunesc condițiile stipulate de art. 36, alin. 7 din Legea 334/2006 și ale art. 25, alin.1 din Hotărârea AEP nr. 4/2020.

După dezbateri, cu majoritate de voturi, din analiza întregului material probator anexat la contestație, s-a hotărât că doar materialul care o promovează pe candidata la funcția de primar al orașului Titu, din partea Partidului PRO ROMÂNIA, este material de propagandă electorală, în sensul că acesta întrunește condițiile prevăzute de art. art. 36, alin.7, din Legea 334/2006 și ale art. 25, alin.1 din Hotărârea AEP nr. 4/2020, restul neîndeplinind condițiile reglementate de lit. a) și c) din textele redate mai sus, în sensul că nu se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri și nici nu par să aibă obiective electorale, ci doar un obiectiv de promovare a conducerii formațiunilor politice respective. 

În continuare, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița constată, cu majoritate de voturi, că materialul de propagandă electorală care o promovează pe candidata la funcția de primar al orașului Titu, din partea Partidului PRO ROMÂNIA, nu respectă cerințele art. 79, alin.5 din Legea nr.115/2015 privitoare la dimensiunile unui material de propagandă electorală și art. 25, alin.2 din H.AEP. nr. 4/2020, situație ce contravine dispozițiilor art. 65, alin.3 din Legea nr. 115/2015, respectiv art. 26, alin.4 din Ghidul aprobat prin Hot. AEP. nr.4/2020.

În plus, se constată că o astfel de faptă, de natura celei reținute, poate constitui contravenție în sensul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 334/2006 și ale pct.15 din Anexa nr. 1 la Ghid, astfel cum a fost aprobat prin H.AEP. nr. 4/2020, constatarea și sancționarea unei astfel de contravenții, fiind însă de competența AEP.

Față de aceste considerente, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița, cu majoritate de voturi, urmează: să admită în parte contestația formulată de către Partidul Național Liberal – Organizația Locală Titu, să modifice Hotărârea nr. 12/04.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 Titu în sensul că va admite în parte plângerea formulată de către dl. Păun Nicolae, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal – Organizația Locală Titu, înregistrată la BEC nr.7 Titu sub nr. 81/03.09.2020 cu privire la afișajul electoral vizând candidata la funcția de primar pentru Primăria Titu, din partea Partidului PRO ROMÂNIA, să dispună organizației locale a acestui partid, înlăturarea afișelor electorale ce nu respectă cerințele 79, alin. 5 din Legea nr.115/2015 privitoare la dimensiunile unui material de propagandă electorală și art. 25, alin.2 din H.AEP. nr. 4/2020 și să transmită Autorității Electorale Permanente spre analiză incidența prevederilor art. 52 din Legea nr. 334/2006 și ale pct.15 din Anexa nr. 1 la Ghid, astfel cum a fost aprobat prin H.AEP. nr. 4/2020.

În temeiul art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 16 DÂMBOVIȚA

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Admite în parte contestația depusă de către Partidul Național Liberal – Organizația Locală Titu, împotriva Hotărârii nr. 12/04.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 Titu.

Art.2.  Modifică, în parte, Hotărârea nr. 12/04.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 Titu în sensul că admite în parte plângerea formulată de către Partidul Național Liberal – Organizația Locală Titu, înregistrată la BEC nr.7  Titu sub nr. 81/03.09.2020, respectiv doar cu privire la afișajul electoral vizând-o pe candidata la funcția de primar al orașului Titu, din partea Partidului PRO ROMÂNIA.

Art.3.  Dispune, ca măsură administrativă, în sarcina Partidului PRO România – Organizația Locală Titu, obligația de a înlătura materialul de propagandă electorală menționat în sesizare, care nu respectă prevederile legale și care o vizează pe candidata la funcția de primar pentru Primăria Titu.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică: în presă, pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, la secțiunea https://db.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-2020/, se afișează la sediul biroului, se comunică Biroului Electoral de Circumscripție  nr. 7 Titu, Partidului PRO România – Organizația Locală Titu și Autorității Electorale Permanente, ca autoritate competentă să constate eventuala săvârșire a contravenției prevăzută de art. 52, alin.1 din Legea nr. 334/2006.

            Art. 5. Definitivă.

       PREȘEDINTE,                                                                            LOCȚIITOR,

Judecător Narcis Erculescu                                        judecător Florin Eftene