Acasă Afaceri Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate a fost publicată în Monitorul...

Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate a fost publicată în Monitorul Oficial

120
0
Sediul ANAF Dâmbovița

                Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, începând de astăzi,  cererile pentru accesarea eșalonării la plată simplificate.

                În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

                Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.

                Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

                Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

                a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

                b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

                c) să nu fie în procedura falimentului;

                d) să nu fie în dizolvare;

                e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

                f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

                Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.

                Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

                De asemenea, reamintim tuturor contribuabililor de facilitățile fiscale pe care le pot accesa pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale, detaliate în anexa la comunicatul de presă:

1.            Eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală 

2.            Anularea obligațiilor de plată accesorii

3.            Restructurarea obligatiilor bugetare 

                Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a instituției noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

                Asigurăm toți contribuabilii de întreaga disponibilitate a Agenției Fiscale de a oferi asistență pentru indentificarea soluțiilor optime, în vederea conformării fiscale voluntare!

ANEXA

Comunicatului de Presă

I. Eșalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată?

                Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:

                a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;

                b) pe cel mult 12 luni,  în situația în care vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic  ;

                c) pe cel mult 5 ani, în situația în care dețineți garanții, chiar și insuficiente.

                Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadrați intr-una din următoarele situații:

                a)  obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;

                b) să constituiți garanții, în situația în care  obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);

                c) să vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiți garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.

                Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

                a) să vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deținute de organul fiscal;

                b) să aveți constituită garanție;

                c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;

                d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

                e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

                Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

                În cazul în care îndepliniți condițiile necesare și doriți să beneficiați de eșalonare la plată este necesar să depuneți cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.

                Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.

II. Anularea obligațiilor de plată accesorii

În ce condiții se poate accesa anularea obligațiilor de plată accesorii?

                Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

                a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;

                b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

                c) să aveți depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

                d) să depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

                De asemenea, puteți beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:

                a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;

                b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;

                c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;

                d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

                Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

                Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii și/sau a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii le puteți descărca pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare –

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf

și pentru cerere – link-ul

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf

III. Restructurarea obligatiilor bugetare 

În ce condiții se poate accesa restructurarea obligațiilor bugetare?

                Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteți beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitați pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

                Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiţii:

                a) să nu îndepliniți condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

                b) să prezintați un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

                c) să nu vă aflați în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. În cazul în care vă aflați în procedura insolvenţei şi doriți restructurarea obligaţiilor bugetare puteți notifica organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieșiți din această procedură;

                d) să nu vă aflați în dizolvare;

                e) să aveți îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

                f) să îndepliniți testul creditorului privat prudent.

                În situația în care intenționați să beneficiați de restructurarea obligatiilor bugetare puteți depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligațiilor bugetare o puteți depune până la data de 30 iunie 2021.

Articolul precedentPleci mâine în excursie în Munții Bucegi? Citește întâi recomandările jandarmilor montani!
Articolul următor9.272 cazuri noi de coronavirus în țară, 160 de decese, 1139 pacienți al ATI