Acasă APIA Dâmboviţa Precizări privind modalitatea de solicitare a rentei viagere agricole pentru anul 2022

Precizări privind modalitatea de solicitare a rentei viagere agricole pentru anul 2022

81
0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru încasarea rentei viagere agricole pentru anul 2022, rentierii vor solicita viza anuală, ăn perioada 01.03. – 31.08 2023, fie prin prezența fizică la sediul centrelor județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicare.  

Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului județean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul și vor contacta telefonic funcționarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei.

Documentele necesare pentru depunerea  declaraţiei de vizare sunt: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  sau II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional);declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2023, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului doveditor privind calitatea de moștenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula ”definitivă”); copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moștenitorului.

În judetul nostru au fost inregistrati aproximativ 145 de rentieri agricoli.

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Corina  Gârleanu

                                                                                                                                    

Articolul precedent278 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European sunt oferite românilor prin rețeaua EURES
Articolul următor„DREams & FLIghts” – expoziție de pictură a artiștilor plastici Mariana CONSTANTINESCU și Cristina TUDORACHE la Galeria de Artă Independența din Târgoviște