Acasă Afaceri Luna mai – luna promovării economiei sociale: 98 întreprinderi sociale sunt active...

Luna mai – luna promovării economiei sociale: 98 întreprinderi sociale sunt active în Judeţul Dâmboviţa!

5
0

Economia socială, în accepțiunea Legii 219/2015 cu modificările și completările ulterioare, reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Scopul economiei sociale este creșterea ocupării persoanelor aparținând grupului vulnerabil (persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai), definit la art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Principiile economiei sociale sunt:

– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului, solidaritate și responsabilitate colectivă, convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități, control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate, caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale, personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice, alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor, proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

Economia socială are ca obiective:

– consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:

– producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

– promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;

– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Economia socială are rolul de a contribui la dezvoltarea comunităților locale,  crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale, tranziția către economia circulară și inovarea social,  implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice,  accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele și serviciile comunității.

Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină activitățile de economie socială prin recunoașterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială,  recunoașterea rolului întreprinderilor sociale de inserție prin acordarea mărcii sociale, dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție, promovarea și susținerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale, participarea la activități de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii precum și  înființarea de centre de informare și consiliere în domeniul economiei sociale.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție, este gratuită și se realizează de către ANOFM, iar la nivel local prin AJOFM  Dâmbovița.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de întreprindere socială și se acordă la solicitarea persoanelor juridice, confom legii, pe baza actelor de înființare și funcționare cu respectarea cumulativă a următoarelor criterii:

– acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității, alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare, se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale, aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile.

În prezent, la nivelul județului Dâmbovița sunt active un număr de 98 de întreprinderi sociale.

Dintre acestea, una a solicitat și a obţinut marcă socială devenind şi întreprindere socială de inserţie.

În principal, domeniile de activitate ale acestora, vizează:

– comerț, vânzările on-line, informatica, confecții textile, reparații auto, prestări servicii către populație, fabricarea pâinii, cofetărie – patiserie, activități din domeniul sportiv și învățământ.

Situația intreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, AJOFM Dâmbovița, organizează diferite acțiuni în vederea promovării importanței domeniului economiei sociale, a modificărilor aduse cadrului legal din ultimul an, dar și a rolului compartimentelor de economie socială din cadrul instituției noastre.

De asemenea, în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă din 12 mai 2023, va fi organizat un stand cu scopul promovării conceptului de economie socială, cât și al identificării de soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunitățile locale în demersul acestora de oferire de servicii sociale și de ocupare care să răspundă nevoilor membrilor comunității.

Relații suplimentare se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Dâmbovița din Str. Tudor Vladimirescu, nr.34,Târgoviste;

Persoană de contact Linica Panait – telefon -0732 100 381;

E-mail: linica.panait.db@anofm.gov.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Articolul precedent207 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European sunt oferite românilor prin rețeaua EURES
Articolul următorElevii târgovișteni au pregătit un ”Sincron” pentru 9 mai, Ziua Europei!