Acasă Consiliul Local Municipal Târgoviște Joi, 30 septembrie 2021, ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște....

Joi, 30 septembrie 2021, ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. Citește aici ordinea de zi!

35
0

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 30.09.2021

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile HCL nr. 152/30,06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște;
  • Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în ședință ordinară, în ziua de 30 septembrie 2021, ora 14:00, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 30.09.2021

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Târgoviște

4. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare

5. Proiect de hotărâre privind aducerea la îndeplinire a H.C.L. nr. 70/15.03.2012, H.C.L. nr. 171/25.06.2015, H.C.L. nr. 172/25.06.2015 și H.C.L. nr. 423/26.10.2018

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Târgoviște

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APÄ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița, în vederea participării la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de toamnă, organizat de ROMEXPO în perioada 11-14 noiembrie 2021

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta Cinematografului ”Independența”

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 98/31.03.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajarea lacului aferent terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație”

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 272/27.08.2021 privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: „îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2021

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata chiriei pentru agenții economici, care îşi desfășoară activitatea în incinta unităților de învățământ, pe durata vacanțelor școlare sau pentru alte perioade în care se întrerupe activitatea școlară

15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea mijlocului fix – Clădire magazie – situat în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 2, din strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 164/27.05.2021 privind includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”

18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

19. lnformare privind Decizia nr. 11/2021 a Camerei de Conturi Dâmbovița

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan